Dụ dỗ rồi làm thịt cô học trò Kotomi Ono cuồng dâm , không xong với ngươi! A, mạng của con lừa khó bảo toàn… Con lừa đen nặng nề đụng vào kệ đựng đan, bành, nhất thời một đạo sóng gợn trào lên, thật giống như hồ nước bị một tảng đá lớn rơi vào, sóng gợn lan đầy khắp đan thất. Ông! Bốn chân của con lừa đen chợt phát ra kim quang, đá bể đạo sóng gợn này. Chết là không có chết, bốn chân còn đang co quắp, Kích dục rồi chén em sinh viên Kotomi Ono nóng bỏng xem ra mạnh mẽ oanh phá cấm chế, nó cũng bỏ ra