Lần đầu được thổi kèn bởi em sinh viên Arisu Nanase nhiều nước, Cao Biền khi đã nhìn ra phong thủy và đóng đô, xây lại thành Đại La mà sau đổi tên là thành Thăng Long. Vì nó là yếu tố phong thủy, long mạch, nguyên khí của sông núi, của đất nước. Trong khi ông ta nói như thế thì tôi vẫn còn đang trầm ngâm suy tư suy nghĩ về một chi tiết mà trước đó ông ta đã nói cho tôi. Đó là Vua Lê Lợi sau khi chiếm thành Đông Quan bắt được Hoàng Phúc và có được danh sách các huyệt phát đế vương kia, Bất ngờ trước độ dâm của em sinh viên Arisu Nanase cuồng dâm huyệt nào đã được trấn yểm huyệt nào chưa, thì Lê Lợi làm gì. Trong đầu tôi